Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z Księgarni internetowej (dalej: Księgarni) działającej pod adresem https://www.logopedyczneksiazeczki.pl przetwarzane są przez Wydawnictwo „Ida” (dalej: Wydawnictwo) z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Tuwima 4B/1, NIP: 7391601858, REGON: 193015262, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Klientów Księgarni, działającej pod adresem www.logopedyczneksiazeczki.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w Księgarni, osób zainteresowanych zatrudnieniem w Wydawnictwie lub kontaktem z Wydawnictwem w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).
 3. Dane osobowe, które Klient powierza Księgarni, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przetwarzane są:
  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;
  • w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);
 4. Dane osobowe osób korzystających z Księgarni, a nie będących jej Klientami przetwarzane są przez Wydawnictwo w celu:
  • dostosowania serwisu Księgarni do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Księgarnię danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Księgarni.
 6. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, kontaktując się w tym celu z Wydawnictwem. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Księgarni oraz usług oferowanych w jego ramach, Klient traci możliwość korzystania z nich.
 7. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Księgarni jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 8. Księgarnia zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Księgarni właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.
 9. Księgarnia dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Księgarni i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Wydawnictwo korzysta z hostingu, które stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń w celu ochrony danych.
 10. Podjęte przez Księgarnię działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Księgarni nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 11. Dbamy też o bezpieczeństwo Państwa pieniędzy. Płatności on-line są przeprowadzane za pośrednictwem firmy Tpay.com (dawne Transferuj.pl). Niezależnie jednak od wybranej prze Państwa formy płatności, pieniądze zawsze są pobierane na ostatnim etapie realizacji zamówienia.